Legálna prevádzka zariadení s anténami CSAT AS58

Legálna prevádzka zariadení s anténami CSAT AS58 pre pásmo 5,4 - 5,85 GHz (Compex WPE54AG a Ovislink WL5000AP )

Podmienkyvšeobecnéhopovolenia VPR-07/ 2004 pre prevádzkovanie rádiovýchzariadení vpásme5,47 - 5,725 MHz stanovujú okrem iných aj maximálnustrednú hodnotue.i.r.p. vyžiareného výkonu (1W) integrovanou aleboexternou anténou pripojenou k zariadeniu. Splnenie tejtozákladnej požiadavkyVPR-07/2004pri používaní externých antén musízabezpečiť použitá  konfiguráciaWLANu, t.j. WLAN zariadenie+prepojovacie koax.káble +externá anténa,zaktorú je zodpovednýzostavovateľ systému.

Ponúkame Vámzatiaľ dvezariadenia (CompexWPE54AG a Ovislink WL5000AP), ktoré môžetelegálne prevádzkovať s anténami CSAT pre pásmo 5,47 -5,725GHz(AS58).Prevádzkovaním týchto zariadení (WPE54AG a WL5000AP)spolu s anténamiCSAT AS58 a prepojovacími koaxiálnymi káblami CSATnedôjde k porušeniupodmienok VPR 07/2004 pokiaľ dodržíte všetkydoporučenia uvedené vovyhlásení o zhode (VOZ) vydaného našou firmou. Vtomto vyhlásení (VOZ)sú uvedené doporučené konfiguráciepoužitiazariadení  WPE54AGresp. WL5000AP a to na základe meraníparametrov WLAN zariadení(meracie protokoly VUSB.Bystricač.4/608/2006-3/WPE54AG/resp.č.4/608/2006-1/WL5000AP/),smerových anténCSAT AS58 (meracieprotokoly VUS B.Bystrica č.57/608/2005 ač.35/608/2005) a meraníparametrov koaxiálnych káblov CSAT.

Zodpovednosťzaprevádzkovanie zariadení Compex WPE54AG a Ovislink WL5000AP spolusanténami CSAT AS58 preberá naša firma (splnenie požiadaviek § 3,ods.1a 2 NV a podmienok všeobecného povolenia VPR-07/2004).

VydanieVOZ pre prevádzkovanie týchto dvoch zariadení s anténami CSAT AS58 bolokonzultované aj s pracovníkmi TÚ SR v B.Bystrici.

DovoľujemesiVás upozorniť na to, že každé jedno zariadenie, či už WPE54AGaleboWL5000AP, je zmerané vo VÚS B.Bystrica (max. výstupný výkonnakonektore SMArp) a preto VOZ je vydávané ku každémuzariadeniusamostatne podľa jeho výrobného čísla a je naviac opatrenéochrannounálepkou CSAT (rovnaká nálepka je aj na samotnom zariadení).

Akékoľvek Vaše pripomienky a otázky adresujte prosím priamo na csat@csat.sk